STATUTEN

 

van de

 

vereniging

 

HARTPATIËNTEN  SPORTCLUB  H.P.S.C.

ALKMAAR E.O.

 

gevestigd te Alkmaar

 

 

 

 

 

 

 

 

d.d. 20 december 1993                                                      ESKENS BOON WILLEMSEN

           Notarissen

           Postbus 109              1722 ZJ

           Korteweide 220       1722 VL

           Zuid-Scharwoude

 

 

 

 

 

 

VASTSTELING  STATUTEN

Op de twintigste december negentienhonderd drieënnegentig,

verschenen voor mij, mr. Willem Boon, notaris ter standplaats Langedijk:

1.        de heer Willem Hartland, zonder beroep, wonende te Alkmaar,

C.W. Bruinvisstraat 26, postcode 1815 XV, geboren te Alkmaar op negen oktober negentienhonderd negentien en gehuwd;

2.        de heer Hendricus Gerardus van Bockel, zonder beroep,

wonende te Zuid-Scharwoude, Langeweide 184, postcode 1722 WT,

geboren te Haarlem op vijftien februari negentienhonderd zevenendertig en niet hertrouwde weduwnaar;

te dezer zake handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de vereniging met beperkte  rechtsbevoegdheid “Hartpatiënten Sportclub H.P.S.C. Alkmaar e.o.” opgericht op zes oktober negentienhonderd drieënnegentig, thans per adres Langeweide 184, 1722 WT Zuid-Scharwoude, de comparanten als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende ter  uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging op negen december negentienhonderd drieënnegentig.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat in voormelde vergadering werd besloten om statuten voor de vereniging nader vast te stellen en deze statuten bij notariële akte te doen vastleggen, teneinde volledige rechtsbevoegdheid voor de vereniging te verwerven.

Van voormeld besluit blijkt uit een dubbel van de notulen van gemelde vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ingevolge het vorenstaande bij deze akte vast te leggen voor de vereniging de navolgende

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel  1.

De vereniging draagt de naam:  Hartpatiënten Sportclub H.P.S.C  Alkmaar e.o., (verkort ook genaamd H.P.S.C.Alkmaar e.o.) en heeft haar zetel in Alkmaar.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel  2.

1.        De vereniging heeft ten doel haar gewone leden, op verantwoordelijke wijze, gelegenheid te bieden tot spel, sport en onderling verkeer, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden.

2.        De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.    het beoefenen van bepaalde takken van spel en sport;

b.   het bevorderen van onderlinge communicatie.

3.    Ten minste één spel- en sportleider zal aan de vereniging verbonden zijn.

Iedere spel- en sportleider dient de  kwalificatie van “cios” sportleider, vakleerkracht lichamelijke opvoeding of fysiotherapeut met specialisatie hartrevalidatie te bezitten en zal buitengewoon lid der vereniging zijn.

4.        Voor het bereiken van haar doelstelling kan de vereniging lid worden van en samenwerken met andere organisaties die op gelijke wijze werkzaam zijn.

DUUR

Artikel  3.

De duur van de vereniging is onbepaald.

GEWONE LEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN

Artikel  4.

De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.

Artikel  5.

Gewone leden van de vereniging kunnen zijn personen, in Alkmaar of omstreken woonachtig, die na gehouden belastingproef met toestemming van de behandelend cardioloog, internist of huisarts, ten genoegen van het bestuur al dan niet in samenspraak met een medisch begeleider van de vereniging geschikt bevonden zijn.

Artikel  6.

1.        Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn:

a.    medisch begeleiders en adviseurs van de vereniging;

b.   verpleegkundigen verbonden aan hartafdelingen van ziekenhuizen;

c.    ondersteunende spel- en sportleiders.

2.        Buitengewone leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

3.        Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

Artikel  7.

1.        Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone en buitengewone leden; bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

2.        Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn gehouden om een adreswijziging onmiddellijk ter kennis van het bestuur te brengen.

EINDE VAN HET GEWOON LIDMAATSCHAP

Artikel  8.

1.        Het gewoon lidmaatschap eindigt:

a.    door de dood van het lid;

b.   door opzegging van het lid;

c.    door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d.   door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of de besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.        Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.        Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van elk kwartaal en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.        Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.        Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.        Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.        Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.        Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven desniettemin de bijdragen voor het gehele lopende kwartaal verschuldigd.

EINDE VAN HET BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP

Artikel  9.

1.        Het buitengewoon lidmaatschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

2.        Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BIJDRAGEN

Artikel  10.

De gewone leden zijn gehouden tot het betalen bijdragen, die door de algemene vergadering worden vastgesteld.

BESTUUR

Artikel  11.

1.        Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden worden benoemd. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

2.        De voorzitter wordt in de functie gekozen, terwijl de functies van secretaris en penningmeester in onderling overleg door het bestuur worden verdeeld en met elkaar verenigbaar zijn.

3.        Het bestuur kan een niet bindende voordracht doen voor ieder te vervullen plaats.

Artikel  12.

1.        Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.        Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van  aftreding, waarbij steeds slechts twee bestuursleden tegelijk kunnen aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.        Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.    op het ogenblik dat het bestuurslid geen lid meer is van de vereniging;

b.   door bedanken.

HET BESTUREN VAN DE VERENIGING

Artikel  13.

1.        Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur  belast met het besturen van de vereniging.

2.        Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

3.        Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.        Het bestuur is, mits goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkt maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.        Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaande.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel  14.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuursleden dan wel door de voorzitter of diens plaatsvervanger tezamen met de secretaris of diens plaatsvervanger, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 4.

JAARVERSLAG:  REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel  15.

1.        Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2.        Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.        Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.        De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.        Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.        De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.        Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

8.        Vaststelling van het jaarverslag zonder voorbehoud door de algemene vergadering dechargeert het bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel  16.

1.        Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.        Jaarlijks, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering– gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar genoemde commissie;

b.   de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c.    voorzieningen in eventuele vacatures;

d.   voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.        Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.        Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijf stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan dertig dagen.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel  17.

1.        Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden.

Geen toegang hebben geschorste gewone leden en geschorste bestuursleden.

2.        Over toelating van andere dan in de lid 1, bedoelde personen beslist de voorzitter.

3.        Ieder gewoon en buitengewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.

4.        Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigd lid mag slechts mede namens één lid een stem uitbrengen.

Artikel  18.

1.        De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging.

Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.        Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die na goedkeuring door de algemene vergadering door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelende doen opmaken.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE  VERGADERING

Artikel  19.

1.        Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.        Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of,  indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.        Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.        Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

5.        Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.        Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.        Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming verlangt.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.        Een eenstemmig besluit van alle leden ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen –dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding– ook al heeft geen

oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel  20.

1.        De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

2.        Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 23.

GELDMIDDELEN

Artikel  21.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a.    contributies en andere bijdragen van de leden, zoals vastgesteld door de algemene vergadering;

b.   bijdragen van derden daaronder begrepen subsidies en giften;

c.    andere wettig verkregen middelen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel  22.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

STATUTENWIJZIGING

Artikel  23.

1.        In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

2.        Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.        Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen veertien dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.        Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel  24.

1.        De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel, is van overeenkomstige toepassing.

2.        Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding gewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zuid-Scharwoude, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan comparanten hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

(get.)  W. Hartland;  H.G. v. Bockel;  W. Boon