we op dinsdag 17 april 2018 weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben.
   
  Welke gehouden zal worden in wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 240 te Alkmaar   (Let op andere locatie)
   
  We beginnen deze avond om 19.30 uur met een ontvangstwoordje door onze voorzitter Ab Olie.
   
  Hierna verwelkomen we Cristel Meulenberg, bij velen van ons bekend als “Christel van de hartrevalidatie”.
  Zij was ook al op de jaarvergadering van 4 april 2000 onze gast en haar lezing was toen zeer interessant.
  Zij wist mede met gebruik van lichtbeelden ons duidelijk te maken waarom sporten zo goed voor ons is.
  Ook de voeding betrok zij daar bij, om een zo goed mogelijk  uitgebalanceerd leven te leiden.
  Wat heeft zij vanavond voor ons? Kom ook, maak het mee en doe er uw voordeel mee.
   
  Na de koffie start de vergadering.
   
 

 AGENDA

1.                  Opening door de voorzitter.

2.                  Mededelingen.

3.                  Ingekomen stukken

4.                  Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 april 2017

5.                  Verslag secretaris.

6.                  Verslag penningmeester.

7.                  Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden

8.                  Vaststelling begroting 2018.

9.                  Verkiezing bestuursleden.*

10.                Rondvraag.

11.                Sluiting.

 

 

 

 *   De heren René Blog en Hans Anderson zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.

   
  Wilt u zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie, meldt u zich dan schriftelijk aan bij de secretaris.
  Dit kan tot een kwartier voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
  De financiële jaarstukken van 2017 plus toelichting en overige stukken zijn als bijlage bijgevoegd.
   
  Na de vergadering zullen wij de avond onder het genot van een hapje en een drankje besluiten.
   
   
 

Wij hopen u allen op deze avond te mogen begroeten. Ook de partners zijn van harte welkom.

   
  Het bestuur.

                                                                                                            Uitnodiging ALV HPSC 17 april 2018

                                                                                                            Notulen ledenvergadering 2017

                                                                                                            Jaarverslag secretaris 2017

                                                                                                            Balans 2017 HPSC.pdf

                                                                                                            Resultatenrekening 2017 HPSC.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------