HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2016

 

  

van de vereniging:

 

 

HARTPATIňNTEN  SPORTCLUB  H.P.S.C.

ALKMAAR E.O.

 

Opgericht d.d. 6 oktober 1993

gevestigd te Alkmaar

 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 40637344

 

De aanvullingen in het huishoudelijk reglement staan in dezelfde volgorde als de artikelen in de statuten.

 

 

 

 

STATUTEN EN NAAM VAN ZETEL.

Artikel 1.

Geen aanvullingen.

 

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

2.1     De vereniging bevordert het welzijn van de leden door op verantwoorde wijze in verenigingsverband wekelijks onder deskundige leiding te oefenen (hierna te noemen ďoefenperiodeĒ) met de door haar ter beschikking gestelde middelen.

2.2     Oefening vindt tenminste een (1) keer per week plaats.

2.3     Oefengroepen mogen bestaan uit ten hoogste twintig (20) personen.

2.4     De oefenperioden worden onderbroken gedurende tenminste zes (6) weken in de zomer en tijdens het Paas-, Pinkster- en Kerstreces en overige perioden door het bestuur vast te stellen.

2.5     De oefenperioden omvatten ten minste dertig (30) en ten hoogste veertig (40) weken per jaar.

2.6     De vereniging stelt oefenmiddelen beschikbaar conform een door haar aan de ledenvergadering ter besluitvorming voor te leggen lijst, welke aan het huishoudelijk reglement dient te worden gehecht.

2.7     Het bestuur tracht de beschikking over deze middelen te verkrijgen door middel van het verwerven van fondsen van te goeder naam en faam bekend staande particulieren, bedrijven en/ of instellingen.

2.8     Het bestuur is bevoegd van de leden een bijdrage te vragen ter dekking van de kosten van de onder 2.6 bedoelde middelen, zo het bestuur in de onder 2.7 beschreven doelstelling niet of niet volledig slaagt.

2.9     Aan de vereniging kan een cardioloog als medisch adviseur verbonden zijn.

2.10   Het bestuur is bevoegd het benodigd aantal oefenleid(st)ers, volgend uit het gestelde onder 2.3 en medisch adviseurs aan te stellen.

2.11   Het bestuur is bevoegd voor de oefenleid(st)ers en medisch adviseurs een vergoeding vast te stellen.

2.12   De kosten van deze vergoedingen worden gedragen door de leden.

2.13   De leden zijn verplicht de in de ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen.

2.14   Leden die gedurende het verenigingsjaar lid worden, betalen de contributie naar rato van het aantal maanden, dat zij van de faciliteiten nog in het verenigingsjaar gebruik kunnen maken.

2.15   Het bestuur is bevoegd van de verplichting tot betalen gedeeltelijk ontheffing te verlenen, indien naar het oordeel van het bestuur anders onredelijk gehandeld zou worden.

 

DUUR.

Artikel 3.

Geen aanvullingen.

 

GEWONE LEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN.

Artikel 4.

Geen aanvullingen.

GEWONE LEDEN

Artikel 5.

5.1     Het bestuur stelt de aanmeldingsformulieren vast en stelt deze beschikbaar aan het kandidaat-lid.

5.2     Aanmelding voor het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door vorenbedoeld formulier volledig ingevuld te doen bezorgen bij de secretaris.

Alvorens tot toelating te besluiten kan het bestuur het kandidaat-lid om nadere gegevens vragen.

          Het bestuur beslist binnen veertien (14) dagen omtrent de toelating.

Wordt de aanmelding gehonoreerd, dan is men lid vanaf het tijdstip van aanmelding en wordt men geacht de lusten en lasten daaraan verbonden vanaf dat tijdstip te genieten.

Wordt de aanvraag niet gehonoreerd, dan staat het kandidaat-lid beroep op de algemene ledenvergadering open door zijn/haar zaak aanhangig te doen maken door een stemgerechtigd lid in zijn/haar tegenwoordigheid.

          In zodanig geval is het kandidaat-lid gerechtigd het woord te voeren.

De algemene ledenvergadering beslist dan in die vergadering omtrent de toelating in afwezigheid van het kandidaat-lid.

De voorzitter deelt het besluit van de vergadering aan het kandidaat-lid na afloop van die vergadering mee.

5.3     Ieder van de leden is jegens de vereniging aansprakelijk voor door hem of haar ten nadelen van de vereniging veroorzaakte schade.

Elk lid heeft het onbeperkte recht tot het gebruik van de door de vereniging beschikbaar gestelde faciliteiten.

5.4     Ieder lid is verplicht om zijn of haar afwezigheid te melden, als hij of zij meer dan eenmaal niet op de sportavond aanwezig kan zijn.

De afwezigheid kan hij of zij melden bij een medelid of bij een lid van het bestuur, zodat als het nodig is maatregelen genomen kunnen worden.

 

BUITENGEWONE LEDEN.

Artikel 6.

6.1     Buitengewone leden zijn de aan de vereniging verbonden oefenleid(st)ers en medische adviseurs. Zij zijn vrij gesteld van het betalen van contributie.

6.2     Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door beŽindiging van de functie, zoals onder 6.1 bedoeld, buitengewone leden hebben het recht gewoon lid te worden.

6.3     Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voorstel van het bestuur benoemd door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

          Stemmen bij acclamatie is mogelijk.

De stemming dient in afwezigheid van de kandidaat schriftelijk te geschieden tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter, anders besluit.

          Ereleden en leden van verdienste hebben een adviserende stem.

 

TOELATING BUITENGEWONE LEDEN.

Artikel 7.

Geen aanvullingen.

 

EINDE VAN HET GEWONE LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

8.1     Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap te beŽindigen aan het einde van elk kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand door schriftelijke opzegging daarvan bij de secretaris.

Latere opzegging wordt geacht te zijn een opzegging met ingang van het volgende kwartaal. Een zodanige opzegging ontheft het lid dus niet van de verplichting tot betaling van de contributie van het lopende kwartaal.

8.2     Een lid wordt geacht zijn lidmaatschap te hebben beŽindigd, indien hij of zij na twee (2) keer daartoe gevorderd te zijn door het bestuur, de contributie niet heeft voldaan.

8.3     Het bestuur is bevoegd van (oud)leden die aan hun contributieverplichting niet hebben voldaan, rechtens betaling te vorderen, conform de daarvoor beschikbare middelen.

8.4     Opzegging, dan wel schorsing door het bestuur geschiedt, indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap gesteld, of indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging alsook schorsing of opzegging geschiedt schriftelijk door de secretaris, onder opgaaf van redenen.

Een besluit tot schorsing of opzegging kan door het bestuur slechts worden genomen in een bestuursvergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, met meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen.

Een besluit tot schorsing, dient binnen drie (3) maanden gevolgd te worden door een besluit tot opheffing of opzegging van het lidmaatschap.

 

EINDE VAN HET BUITENGEWONE LIDMAATSCHAP.

Artikel 9.

Geen aanvullingen.

                                                                     

BIJDRAGEN.

Artikel 10.

Geen aanvullingen.

 

BESTUUR.

Artikel 11.

11.1   Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen te weten: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die door de algemene leden vergadering uit de gewone leden worden benoemd.

11.2   De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

11.3   De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de ledenvergadering, regelt de volgorde van behandeling van de zaken ter vergadering en draagt zorg voor het ordelijk verloop van de vergadering en de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De voorzitter verleent het woord aan de sprekers tijdens de vergaderingen, hij heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en het woord te ontnemen.

De voorzitter ondertekent samen met de secretaris de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van de vereniging en het bestuur.

11.4   De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij een kopie houdt.

Hij zorgt voor de verzending van alle oproepingen voor alle vergaderingen en houdt van de vergaderingen de notulen bij.

Hij stelt jaarlijks een verslag omtrent de vereniging samen, hetwelk na goedkeuring van het bestuur in de algemene ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.

11.5   De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle geldmiddelen en tekent de kwitanties.

          Hij is belast met het bijhouden van de financiŽle administratie.

 

 BENOEMING BESTUUR.

Artikel 12.

12.1   Bij de oproep voor een algemene ledenvergadering ter (her)verkiezing van bestuursleden, kan het bestuur een niet bindende voordracht doen voor iedere te vervullen plaats.

12.2   Elk lid kan zich aanmelden voor het bestuur tot 15 minuten voor aanvang van de algemene vergadering.

 

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING.

Artikel 13.

Geen aanvullingen.

 

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 14.

Geen aanvullingen.

 

JAARVERSLAG:REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 15.

15.1   Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

15.2   Het bestuur stelt jaarlijks een balans per einde van het verenigingsjaar en een overzicht van inkomsten en uitgaven op over het verstreken verenigingsjaar.

15.3   Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op van voorziene uitgaven.

15.4   Het bestuur stelt jaarlijks een plan op ter dekking van de onder 15.3 bedoelde uitgaven.

15.5   Het bestuur is bevoegd zich voor deze en andere werkzaamheden, zoals salarisbetalingen etc., te laten bijstaan door een gekwalificeerd accountants- of administratiekantoor.

15.6   Het bestuur is bevoegd ontvangen bijdragen, subsidies en giften aan te wenden voor door haar aan te wijzen doeleinden. Het bestuur dient tijdens de algemene vergadering afzonderlijk daarvan rekenschap af te leggen met omschrijving van herkomst en besteding der middelen.

15.7   De vereniging kent geen entreegelden.

 

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

16.1   Door de algemene vergadering dient uit haar midden een kascommissie te worden benoemd ter controle van de in het verstreken verenigingsjaar ontvangen inkomsten en gedane uitgaven.

16.2   In de algemene vergadering dient door de kascommissie verslag te worden gedaan van haar bevindingen. Zij heeft de bevoegdheid bij juist bevinden van de financiŽle stukken van het verstreken verenigingsjaar de algemene ledenvergadering voor te stellen het bestuur voor het gevoerde beleid te dechargeren.

16.3   Het bestuur is verplicht de benoeming en het verslag van de kascommissie op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen.

16.4   De door de algemene vergadering vastgestelde contributie geldt voor het hele verenigingsjaar. Deze kan in zijn geheel of gedeelten worden geheven op een door het bestuur vast te stellen wijze.

16.5   De Algemene vergadering wordt gehouden op plaats en tijdstip door de voorzitter te bepalen.

 

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING EN STEMRECHT.

Artikel 17.

Geen aanvullingen.

  

LEIDING EN PROCEDURE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18.

18.1   Bij afwezigheid van de voorzitter gaan al diens rechten en plichten over op het bestuur. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.

19.1   Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming verlangt.

19.2   Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.

 

BIJEENROEPING VOOR  DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20.

20.1   De oproeping geschiedt schriftelijk of per mail aan de adressen van de leden.

 

GELDMIDDELEN.

Artikel 21.

Geen aanvullingen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 22.

Geen aanvullingen.

 

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 23.

Geen aanvullingen.

 

ONTBINDING PROCEDURE.

Artikel 24.

Geen aanvullingen.

 

 

 

 

Slotbepaling.

 

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk-reglement en de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

 

Dit reglement treedt in werking op 19 april 2016

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 april 2016

 

 

Het bestuur.